Algemene voorwaarden Bijles Wiskunde Den Helder

 

Definities

Bijles Wiskunde Den Helder

Bijles Wiskunde Den Helder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 65355687

 

Contractant

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Bijles Wiskunde Den Helder een overeenkomst sluit in de regel: ouders/verzorgers van leerling of de leerling zelf.

 

Leerling

Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Bijles Wiskunde Den Helder wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).

 

Overeenkomst

Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Bijles Wiskunde en Contractant tot stand komt.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bevestigd door ondertekening van het inschrijvingsformulier. De algemene voorwaarden worden meegestuurd met het inschrijvingsformulier. De algemene voorwaarden worden tevens bevestigd door betaling van de eerste bijles.

 

Tarieven

Dit zijn de prijzen vermeld op www.bijleswiskundedenhelder.nl op het moment van totstandkoming van de overeenkomst voor de door Bijles Wiskunde Den Helder aangeboden diensten.

Op de tarieven is geen B.T.W. verschuldigd. Onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

 

De duur van de overeenkomst

Contractant kan te allen tijde de overeenkomst wijzigen of opzeggen. Wij werken dus niet met een opzegtermijn.

De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging.

 

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijles Wiskunde Den Helder en Contractant, tenzij hier onderling schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Door inschrijving geeft Contractant aan de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens geschreven voor en van toepassing op medewerkers van Bijles Wiskunde Den Helder.

Mocht één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gewijzigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Indien in een casus een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet volledige duidelijkheid en oplossing verschaffen, dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden gehandeld te worden.

Indien een casus door geen enkel artikel in deze Algemene Voorwaarden gedekt wordt, dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden geoordeeld en gehandeld te worden.

Mocht de bijlesleraar in een gegeven situatie kiezen voor een minder strikte benadering van een onderdeel van de Algemene Voorwaarden, dan leidt dit niet tot de verplichting tot dezelfde houding in andere gevallen of tot verlies van het recht de Algemene Voorwaarden strikt toe te passen.

 

Aanmelding en inschrijving

De algemene voorwaarden worden getoond tijdens het kennismakingsgesprek en meegestuurd met de eerste facturering.

Aanmelding geschied door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier.

Door inschrijving geeft Contractant aan de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Bijlessen worden in de regel voor langere tijd en op vaste tijdstippen per week afgesproken. Het minimum aantal bijlessen is één per week. In overleg kan hiervan worden afgeweken en bestaat tevens de mogelijkheid om incidenteel bijles te krijgen, waarbij staande afspraken worden gefactureerd.

Een bijles duurt normaliter 60 minuten per sessie. Hiervan kan alleen in overleg worden afgeweken.

Het afzeggen of verzetten van een afspraak voor een bijles door een leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt een volledige les in rekening gebracht.

De minimale afname van de bijles(sen) wordt onderling bepaald en bevestigd op het inschrijvingsformulier.

De Leerling mag tijdens een bijles een volgende afspraak, in overleg en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Bijles Wiskunde Den Helder, proberen te verzetten.

 

Betaling

De tarieven van Bijles Wiskunde Den Helder worden jaarlijks gepubliceerd op de website van www.bijleswiskundedenhelder.nl

De betaling voor de bijles(sen) kan zowel contant als digitaal worden voldaan. De betaling dient vooraf of tijdens de les te worden voldaan. Na de betaling wordt er een betalingsbewijs en factuur per e-mail verzonden.

De tarieven van Bijles Wiskunde Den Helder worden per uur bepaald en per jaar vastgesteld op 1 augustus en gelden dan voor het navolgende schooljaar t/m 31 juli.

Zolang een strippenkaart geldig is zal de prijs niet gewijzigd worden, maar als de strippenkaart vol is zal bij aanschaf van een nieuwe strippenkaart een eventueel gewijzigd tarief worden gehanteerd.

 

Betalingsmogelijkheden
Bijles Wiskunde Den Helder hanteert de volgende betalingsmogelijkheden:

Losse lessen:
Losse lessen kunnen alleen contant worden voldaan.
Er wordt een betalingsbewijs uitgeschreven.

5-Strippenkaart:
Een 5-strippenkaart dient vooraf te worden betaald. Betaling kan zowel contant als digitaal worden voldaan. Er wordt een factuur of betalingsbewijs per e-mail gestuurd.

De geldigheidsduur van de 5 strippenkaart is een half jaar. Deze gaat in na ontvangst van de betaling.

10-Strippenkaart:
Een 10 strippenkaart dient vooraf te worden betaald. Betaling kan zowel contant als digitaal worden voldaan. Er wordt een factuur of betalingsbewijs per e-mail gestuurd.

De geldigheidsduur van de 10 strippenkaart is een jaar. Deze gaat in na ontvangst van de betaling.

Restitutie van openstaande strippen wordt uitsluitend toegepast op strippenkaarten waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken.

Restitutie van openstaande strippen bij een 5 of 10 strippenkaart is alleen mogelijk als er meer dan 2 strippen open staan. Bij twee of minder lege strippen is restitutie niet mogelijk.

Bij restitutie van openstaande strippen wordt 35% van de waarde van de strippen, aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Geheimhouding

Persoonsgegevens worden door Bijles Wiskunde Den Helder zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Bijles Wiskunde Den Helder.

Door leerling, van boven de 16 jaar, in vertrouwen aan Bijles Wiskunde Den Helder ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, of andere betrokkenen.

 

Eigendommen van Bijles Wiskunde Den Helder

Alle door Bijlesleraar geleverde (les)materialen, huiswerkopdrachten, ed. blijven auteursrechtelijk eigendom van Bijles Wiskunde Den Helder en dienen na afloop van de bijlessen onaangetast aan Bijlesleraar geretourneerd te worden.

Wordt door Cliënt schade aangebracht aan de door Bijles Wiskunde Den Helder in leen afgegeven voorwerpen, dan is Bijles Wiskunde Den Helder gerechtigd deze schade te verhalen op Contractant.

Vermenigvuldiging en verspreiding van de in 6.1 genoemde materialen is alleen toegestaan wanneer Bijlesleraar hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

 

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding en alles wat daar bij komt kijken is Bijles Wiskunde Den helder volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Bijles Wiskunde Den Helder hiervoor, en als

gevolg hiervan het niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

Bijles Wiskunde Den Helder zal redelijkerwijs haar uiterste best doen zich in te zetten voor de leerling binnen het afgenomen dienstenpakket.

Het volgen van bijles is geen garantie voor hogere cijfers of resultaten anderszins.

Bijles Wiskunde Den Helder biedt geen garantie voor te behalen (studie)resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

In geval van overmacht van Bijles Wiskunde Den Helder kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Bijles Wiskunde Den Helder is hiervoor niet aansprakelijk.

Bijles Wiskunde Den Helder is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van eigendommen van de Leerling tijdens het bezoek aan de vestiging van Bijles Wiskunde Den Helder

Bijles Wiskunde Den Helder is niet aansprakelijk voor letsel aan personen tijdens het bezoek aan de vestiging van Bijles Wiskunde Den Helder.

 

Omgangsregels

De leerling houdt zich aan de algemeen geldige omgangsregels van Bijles Wiskunde Den Helder.

De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Bijles Wiskunde Den Helder ter bevordering van een goed verloop van de bijles. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Bijles Wiskunde Den Helder wenst te zien op haar locatie.

De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
De leerling die onder invloed is van verdovende middelen, hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de huiswerkbegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door Lector Studiebegeleiding van (voortzetting van) deelname aan de bijles worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.

× Kan ik je helpen?